Name /Last Name
E_Mail
Fax Number
Your Message
 
Hayriye Hanım Konagi Hotel
Demirtaş Mah.Hayriye Hanim Sok.No:19
Old City Suleymaniye /Istanbul
Phone: +90 212 513 00 26 Pbx
Fax: +90 212 513 00 26
Email:info@hhkhotel.com
     
 
Hayriye Hanım Konagi Hotel
Demirtas Mah.Hayriye Hanim Sok.No:19
Old City Suleymaniye/ Istanbul
Phone: +90 212 513 00 26 Pbx Fax : +90 212 513 00 28
Copyright by Hayriye Hanım Konagi Hotel © 2011 All Right reserved